УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.
Чрез осъществяване на достъп до този уеб сайт Вие потвърждавате, че сте запознати с условията за ползване на този уеб сайт, разбирате ги и изразявате съгласието си с тях.
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Техзон ЕООД и потребителите на сайта www.techzon.bg. Условията за ползване на са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Техзон си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Условия и информация, съгласно Закона за електронна търговия
Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от Техзон (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между Техзон и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Техзон.

1. Данни за Доставика
1.1. Наименование на Доставчика: Техзон ЕООД
1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Полковник Свещаров” №14

1.3. Данни за кореспонденция:
Имейл: office@techzon.bg
Тел.: +359 899 945 613
Вписване в публични регистри:
ЕИК: 204987107

2. Защита на личната информация
Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Техзон и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Техзон, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

3. Права и задължения
3.1. Доставчика има следните права и задължения:
– да спазва Закона за защита на личните данни при събирането и използването на информацията за потребителите, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
– да изпрати поръчана от Потребителя стока на посочения от него адрес;
– да получи от Потребителя съответните дължими суми за закупените артикули;
– да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
3.2. Потребителя има следните права и задължения:
– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи поръчана от него стока на посочения от него адрес;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителя носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

4. Анулиране на поръчка
Поръчката може да бъде анулирана от Техзон при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена:
На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
4.1. Потребителят предварително писмено да информира Техзон на следния имейл адрес: office@techzon.bg, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
– начина, по който ще бъде върната стоката
– банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
4.2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка начин.
4.3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени.
4.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Техзон, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
4.5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Техзон се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

5. Гаранция
Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава гаранция, в съответстви със законите в Р България и/или ЕС. Техзон си запазва правото дали да замени или да ремонтира продукта, обект на гаранционен иск. Техзон избира мястото на ремонт на изделията.

6. Рекламации
При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента Техзон не носи отговорност за съхраняването им.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:
Липса на докъменти за закупуване, като фактура или касов бон. Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, неправилен монтаж, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).

7. Цени
Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Техзон си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни с ДДС без цената за доставката, която е посочена отделно.

8. Препратки (хипервръзки)
– Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в www.techzon.bg, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

– Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

– Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

Последена редакция на условията в уеб сайта: на 13.09.2020г.