ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЕХЗОН ЕООД

За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн поръчка от www.techzon.bg на Техзон ЕООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни. Политиката за поверителност на Техзон е съобразена с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.
Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие Техзон ЕООД да обработва личните Ви данни. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас “бисквитки” в съответствие с условията на тази политика.

1. Определения
“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Техзон извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво използваме файловете cookies “Бисквитки”?
“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви файлове cookies “Бисквитки” използваме?
“Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – “сесийни” и “постоянни”. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). “Постоянните” файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхната Политика за поверителност. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”
Когато потребителят използва нашия сайт, ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. Достъпът до информация относно активността на потребители в интернет чрез използването на “Бисквитките” също ще ни помогне да проведем пазарни и статистически анализи. Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

2. Администратор на лични данни
Техзон ЕООД, вписанa в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204987107, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.код 9000, ул. “Полковник Свещаров” №14 е администратор на лични данни.

3. Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни
Техзон събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страницата techzon.bg:

Име и фамилия;
Електронна поща;
Адрес;
Телефонен номер;
Данни за оборудване, обект на предоставяне на услуга
Данни от „бисквитки“, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (сесийни) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки

Техзон събира тези Ваши лични данни с цел:
Идентификация автора на съобщението;
Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението.
Приемане и обработване на поръчки за доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги
Издаване на фактури и управление на плащанията; счетоводни цели
Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т.н. Техзон събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Техзон посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора.
Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

4. Принципи при събиране и обработка на личните ви данни
При обработка на личните Ви данни Техзон спазва следните принципи:
– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– Ограничаване целите на обработването;
– Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
– Точност и актуалност на данните;
– Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5. Предаване на личните Ви данни на трети страни
Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

6. Срок на съхранение
Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Техзон се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

7. Вашите права при събирането, оработванети и съхраняването на личните Ви данни
Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

Право на достъп: Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Техзон. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.
Право на възражение: По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на изтриване („право да бъдете забравени“): Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:
– ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
– ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– ако обработването е било незаконосъобразно;
– ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.
Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до Техзон на следния имейл: office@techzon.bg. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.
Право на жалба: В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни;
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 / 915 3 518;
Интернет страница: cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

8. Мерки за сигурност и защита на личните Ви данни
Техзон е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, като например – защита от вируси, копия за възстановяване за срока, определяне на регистрите, които ще се поддържат на електронен носител, регламентиране на достъпа до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни.

9. Уведомяване при промени в Политиката за поверителност
Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт techzon.bg.